Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт емітента за 2011 рік


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (у подальшому - Біржа, Товариство, Емітент) створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ, 957236
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Види діяльності за КВЕД:
      67.12.0 - біржові операції з фондовими цінностями,
      67.11.0 - управління фінансовими ринками,
      67.13.0 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
      72.10.0 - консультування з питань інформатизації
      72.30.0 - оброблення даних
      72.60.0 - інша діяльність у сфері інформатизації
      Основною метою діяльності Біржі є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами Біржі.
      Біржа створена без мети отримання прибутку.
     
      У 2011 році Біржею було забезпечено низку заходів, спрямованих на мінімізацію неефективних витрат та збільшення доходів.
      За наслідками 2011 року Біржа отримала валовий прибуток у розмірі 863 тис.грн., що перевищує аналогічний показник попереднього року на 2%. Зменшення адміністративних витрат та відсутність збитків від інвестиційних операцій, на відміну від попереднього року, дозволили отримати чистий прибуток у розмірі 17 тис.грн., що на 1,79 млн.грн. вище за негативний фінансовий результат 2010 року.
      У 2011 році спостерігалося незначне скорочення за рік активів підприємства (на 54 тис.грн., або 0,11% активів). Втім, через збільшення власного капіталу за наслідками отримання позитивного результату від фінансово-господарської діяльності, було підвищено фінансову автономію підприємства: частка власного капіталу в пасивах Біржі станом на кінець 2011 року складає 99,72%.
      Активи Біржі складені насамперед довгостроковими фінансовими інвестиціями на суму 49 644 грн., що становить 99% активів
      а саме частки у долях: ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" у сумі 27733 тис. грн., ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" у сумі 16955 тис. грн., ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ" у сумі 4956 тис. грн., загальною сумою 49644 тис. грн. відображені у рядку 040 Балансу.
      Необхідність вкладення у зазначені вище активи, вартість яких важко піддається однозначному ринковому визначенню і може призвести до негативних фінансових наслідків (як це мало місце у 2010 році), пов’язана із забезпеченням підвищення інвестиційної привабливості Товариства та диверсифікації послуг клієнтам. Серед таких активів, є зокрема:
      ТОВ «БІТ-Продакшн», що входить до складу біржового холдингу та є прибутковим підприємством, яке надає ІТ-послуги не тільки Біржі, але й широкому колу професійних учасників фондового ринку.
     
     

 

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника 2011 2010 2009
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 863 846 420
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 0 0 0
Валовий прибуток (збиток) 863 846 420
Інші операційні доходи 87 0 0
Адміністративні витрати 849 1057 789
Витрати на збут 0 0 0
Інші операційні витрати 117 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток (збиток) (16) (211) (369)
     інші доходи 50960 20240 5527
     інші витрати 50911 21793 21793
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток (збиток) 33 (1764) 1627
Податок на прибуток від звичайної діяльності 16 6 6
Чистий прибуток (збиток) 17 (1770) 1621
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.0000034 (0.00040) 0.00040
Всього активів, у т.ч. 50158 50212 43181
Оборотні активи 535 358 195
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 19 20 52
Необоротні активи 49804 49773 42984
Всього пасивів, у т.ч. 50158 50212 43181
Зобов`язання      
     поточні зобов`язання 139 211 410
     довгострокові зобов`язання 2 0 0
Забезпечення наступних витрат та платежів 0 0 0
Власний капітал      
     статутний капітал 50000 50000 41000
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 0 0 0
     резервний капітал 0 0 0
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18 1 1771
Розрахункова вартість чистих активів 50018 50001 42771

 

      Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за результатами 2011р. - 863 тис. грн., 2010р. - 846 тис. грн., 2009р. - 420 тис.. грн. Адміністративні витрати за результатами 2011р. - 849 тис. грн., 2010р. - 1057 тис. грн., 2009р. - 789 тис.. грн. Всього активів за результатами 2011р. - 50158тис. грн., 2010р. - 50212 тис. грн., 2009р. - 43181 тис. грн. Всього пасивів за результатами 2011р. - 50158 тис. грн., 2010р. - 50212 тис. грн., 2009р. - 43181 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів за результатами 2011р. - 50018 тис. грн., 2010р. - 50001 тис. грн., 2009р. - 42771 тис. грн.

 

 

Розділ IІ. Фактори ризику

 

      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Біржі (що є ймовірним з огляду на поступове зростання статутного капіталу Біржі в останні роки) та відмови акціонера від придбання пропорційної частки капіталу; ризик може бути компенсовано внаслідок зростання вартості (біржового курсу) належного йому пакету акцій (втім, за 2011 рік біржовий курс акцій Біржі скоротився з 0,25 грн. до 0,1975, тобто на 21%) та достатньою ліквідністю для продажу акцій (наразі виглядає цілком реально, з огляду на лістинговий характер акцій та, відповідно, високу ліквідність біржового обігу), тим більше, що переважна частина акціонерів є членами біржі, тобто операції з продажу належного пакету акцій не будуть для них пов’язані із додатковими витратами на оплату комісійних торговцю цінними паперами;
      - обмеження виплати дивідендів за емітента – ризик не може бути мінімізовано з огляду на існуюче нормативне регулювання, що не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, - наразі цей ризик виглядає малоймовірним, оскільки акції Біржі є одним з найбільш ліквідних лістингових цінних паперів, включених до біржового реєстру;
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів – ризик мінімальний через існування Біржі у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів. З політикою і практикою емітента у сфері корпоративного упралвління можна ознайомитись у Розділі 12 цього звіту.
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат неризидентам - нормативне регулювання не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - біржа неприбуткова організація
      Інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав Товариством не визнавались.

 

 

      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента включають:
      - зростання рівня конкуренції на біржовому ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів (внаслідок злиття російських бірж ММВБ та РТС, що володіють значними пакетами акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» відповідно), що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходів – ризик може бути мінімізований через підвищення конкурентних переваг (впровадження більш ефективних нових технологій та фінансових інструментів, залучення емітентів та торговців цінними паперами, партнерські програми з міжнародними біржами), залучення додаткових коштів від стратегічного інвестора для збільшення статутного капіталу з метою подальшого розвитку;
      - нерентабельність – ризик ймовірний через наявність збитків у 2010 році (-1,77 млн.грн.) та мінімальний прибуток у 2011 році (+0,017 млн.грн.), але може бути мінімізований шляхом, аналогічним застосованому у 2011 році, тобто внаслідок зниження неефективних витрат; крім того, очікується зростання доходів від організації торгів на Біржі строковими контрактами та розширення обігу боргових цінних паперів (державних та корпоративних облігацій). Про прибутки та збитки можна ознайомитися у фінансовій звітності, що відображена у цьому звіті;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Біржі, що у прогнозованих на 2012 рік умовах (ймовірно низький інтерес інвесторів до придбання пайових фінансових інструментів емітентів з країн, що характеризуються низьким рівнем розвитку фондового ринку) може бути пов’язане із певними складнощами.
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента - ризик відсутній, відповідно до Звіту про фінансові результати, рядок 040 станом на 31.12.2011р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0 тис. грн.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) ризик мінімальний, оскільки ПАТ "ФБ" Перспектива" дотримується Ліцензійних умов провадження даного виду діяльності.
      - неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності - ризик мінімальний.Біржа використовує сучасне обладнання та програмне забезпечення.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент. Біржа не виступає стороною у будь-яких судових процесах.
      -кологічні ризики відсутні. Діяльність Біржі не впливає на навколишнє середовище
     
      Інші фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента не визнавались

 

 

      В своїй діяльності Товариство може також наражатися на операційний, правовий та інвестиційний ризики (останній пов'язаний насамперед із необхідністю вкладення у активи, вартість яких важко піддається однозначному ринковому визначенню, але які необхідні для підвищення інвестиційної привабливості Товариства та диверсифікації послуг клієнтам. Серед таких активів, є зокрема ТОВ «БІТ-Продакшн», що є прибутковим підприємством, яке надає ІТ-послуги не тільки Товариству, але й широкому колу професійних учасників фондового ринку, та активний оператор ринку державних облігацій України ТОВ «Центральний брокер»).
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України та приведення Правил та інших внутрішніх документів Біржі у відповідність до діючого законодавства,
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення,
      - автоматизація роботи з архівами Біржі, резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів, дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів автоматизованої системи (далі – АС) Біржі, виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення, можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій;
      - використання електронного документообігу;
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - контроль проведення розрахунків за біржовими договорами за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment),
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі, що може негативно вплинути на активність учасників біржових торгів та можливості емітентів щодо залучення інвестицій - мінімізація ризиків зазначеної категорії забезпечується шляхом впровадження в біржовий обіг нових фінансових інструментів, зокрема таких, які є найбільш привабливими у кризових умовах – строкових контрактів, які мають на меті страхування (хеджування) ймовірних несприятливих коливань цін базових активів.;
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання процедур організації біржової торгівлі, клірингу та розрахунків на виконання зобов’язань за укладеними на біржі договорами – для мінімізації зазначеного ризику Біржа впроваджує низку заходів, спрямованих на побудову надійної та ефективної моделі клірингу і розрахунків в Україні та врегулювання законодавства в сфері біржової діяльності (див. вище).
     
      Інші окрім ризики зазначених вище не визнавались.
     

 

 

      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФБ "Перспектива", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

 

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ, 957236
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Електронна поштова адреса емітента se_perspektiva@fbp.com.ua
      Веб-сайт емітента fbp.com.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Адреса в мережі інтернет, на якій додатково розкривається інформація про емітента fb_perspektiva.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 3 роки 11 місяців
      Термін діяльності Біржі не обмежується

 

 

      11 травня 2006 р. – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно–інформаційна система «Перспектива».
      03 квітня 2007 р. – на ТОВ «ТІС «Перспектива» апробовані перші в Україні активні торги за технологією Ринку Заявок
      29 січня 2008 р. – здійснена державна реєстрація ВАТ «Фондова біржа «Перспектива», яке стало правонаступником ТОВ «ТІС «Перспектива».
      06 березня 2008 р. – Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації зареєстрував центр сертифікації ключів та вніс ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» до Реєстру суб'єктів – засвідчувальних центрів зареєстрованих та неакредитованих центрів сертифікації ключів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом.
      14 березня 2008 р. – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ВАТ «Фондова біржа «Перспектива».
      30 червня 2009 р. – проведено перші грошові розрахунки за наслідками торгів на ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» через внутрішньодержавну небанківську платіжну систему «Розрахункова фондова система».
      29 липня 2009 р. – Центр сертифікації ключів ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» набув статусу Акредитованого центру сертифікації ключів.
      24 грудня 2010 р. – Центр сертифікації ключів ПАТ “Комунікаційний фондовий центр”, створений шляхом перетворення та виділення зі складу Біржі, отримав статус акредитованого ЦСК.
      05 серпня 2010 р. – здійснена державна реєстрація ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».
      04 листопада 2010 р. – акції ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» включені до біржового реєстру.
      31 січня 2011 р. – розпочато реалізацію спільного проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», метою якого є сприяння розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні через створення механізмів (інструментарію та платформи) їх сек`юритизації.
      16 березня 2011 р. – між Міністерством фінансів України та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цінних паперів до біржових торгів та включення до біржового реєстру.
      16 червня 2011 року – створено Товарну біржу «Перспектива-Коммодіті», яка використовує торговельні та розрахункові технології, відпрацьовані ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», на товарному біржовому ринку
      18 серпня 2011 р. – зареєстровано Правила строкового ринку ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та специфікації строкових контрактів на Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Індекс UIRD), на індекс Українських облігацій (Індекс UB), на поставку ОВДП; погоджена Методика індексу Українських облігацій.
      За даними Товариства протягом 2011р. було виконано наступні значні правочини не пов’язані з основною діяльністю:
      Договір №11/12/23-01 від 23.12.11р. продаж частки на загальну суму 16955104,97 грн.
      Договір №11/12/23-02 від 23.12. 2011р. покупка частки на загальну суму 29000000,00 грн.
      Договір №11/12/26-01 від 26.12.2011р. продаж частки на загальну суму 29000000,00 грн.
      Договір №11/12/29-01 від 29.12.2011р. покупка частки на загальн усуму 16 955 105,00 грн.
      Планів щодо злиття, приєдання, поділу, виділу не має. Усі значні правочини погоджуються або Біржовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів в залежності від суми правочину. Процедур банкрутства не було.

 

 

      Органiзацiйна структура Бiржi має наступнi складовi:
      Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);
      Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);
      Директор (пiдпорядкування: заступник директора з розвитку, головний бухгалтер, відділ з організації торгівлі на ринку цінних паперів, відділ забезпечення клірингу та розрахунків, юридичний відділ, відділ інформаційних технологій,фінансовий відділ, адміністративний відділ). Попередньо з попереднім звітним роком організаційна структура доповнилась відділом забезпечення клірингу та розрахунків, фінансовим відділом, вилучено самостійний підрозділ відділ з розвитку бізнесу.
      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" має наступні органи: Загальні збори акціонерів, Біржова Рада, Ревізійна комісія (Ревізор), Директор. Ревізором Товариства є Стулова О.А., Голова біржової Ради - Мілюшко Е.І., член Біржової ради Шевчук К.Д., член Біржової ради - Фещенко Н.А. З компетенцією органів управління Біржі можна ознайомитися у Статуту ПАТ "ФБ" Песрпектива" на сайті fb_perspektiva.proemitent.info.
     
      Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.

 

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 001 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50 018 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду збільшився.

 

 

      Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основні види діяльності за КВЕД:
      67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями
      67.11.0 Управління фінансовими ризиками
      67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
      72.10.0 Консультування з питань інформатизації
      72.30.0 Оброблення даних
      72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації
      Основним видом дiяльностi Бiржi є здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Бiржа входить в трійку провідних бірж України. Результат досягнуто завдяки активному впровадженню торговельних, розрахункових та інформаційних технологій. Першою в Україні біржа реалізувала ринок заявок (2007), легітимний електронний документообіг (2007), стандартизацію форматів укладення біржових договорів (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації відсоткових строкових контрактів (2011). Біржа реалізувала значну кількість диверсифікованих торгових та розрахункових технологій, що дозволили учасникам біржових торгів укладати біржові договори на ринках розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів, аукціону, державних облігацій України, РЕПО, похідних, адресному, строковому ринку.
      При порівнянні загальної структури торгів на біржовому ринку України та динаміки торгів на Біржі, варто зазначити, що у 2011 році Біржа суттєво збільшила свою ринкову частку саме у найбільш перспективних сегментах біржових торгів – щодо облігацій підприємств, деривативів, облігацій місцевих позик, а також державних облігацій України. Це дозволило продемонструвати динаміку, вищу за темпи розвитку ринку, за всіма видами цінних паперів, допущених до торгів на Біржі.
     
      Збалансована структура торгів дозволяє впевнено та послідовно позиціонуватися в якості універсальної біржі, яка концентрується не на окремих біржових сегментах, а на стимулюванні ліквідності торгів якнайширшою лінійкою цінних паперів, включених до біржового списку. Результатом є залучення максимальної кількості учасників біржових торгів, значна частка яких маю певну спеціалізацію, та мінімізація ризиків залежності від коливань активності ринку того чи іншого фінансового інструменту.
      Слід зазначити також суттєве зростання ролі Біржі на біржовому первинному ринку. Забезпечення організаційної та технологічної зручності у проведенні первинного розміщення цінних паперів (насамперед – облігацій) для емітентів і андерайтерів дозволило збільшити обсяги торгів на ринку розміщення порівняно з 2010 роком з 0,58 до 3,15 млрд.грн., тобто у 5,4 рази. Частка ринку розміщення у загальному обсязі торгів на Біржі зросла з 1,6% до 4%, що свідчить про підвищення якості виконання Біржею інвестиційної функції.
      Аналогічно до світових лідерів біржового ринку, основні доходи Біржа отримує не за допуск цінних паперів та доступ брокерів до торгів, а заробляє передусім на вартості трансакцій. Для цього біржа впроваджує тарифні, технологічні та організаційні заходи щодо стимулювання збільшення кількості трансакцій. Протягом 2011 року на біржі було укладено та виконано 44,4 тис. біржових договорів (на 28% більше, ніж у попередньому році) – перш за все, на ринку заявок. Крім того, певну частку доходів Біржа отримує від організації первинного розміщення та аукціонів з продажу цінних паперів та деривативів (опціонних сертифікатів). Більш детально про дохід, собіварість можна ознайомитися у фінансовій звітності Біржі.

 

 

      Бiржа системно пiдходить до впровадження процедур, що мiнiмiзуюють ризики невиконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахункiв за принципом Delivery vs Payment (DVP). Також ризики зменшуються за рахунок збереження конфiденцiйностi iнформацiї щодо укладених на Бiржi договорiв внаслiдок впровадження мiж учасниками бiржових торгiв електронного документообiгу.
     
      Біржа займає провідні позиції на біржовому ринку України за низкою показників, наведених у таблиці, та демонструє позитивну динаміку розвитку.
     
      Показники
      Кількість членів біржі у 2009р.- 92, у 2010 році - 100, зростання за рік +8,7%, за 2001 рік - 113, зростання за рік +13,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 2,5% (4), у 2010 році - 13,1% (4), зростання за рік +0,6%, за 2011 рік- 14,9% (3), зростання за рік +1,8%
     
      Кількість ЦП в біржовому списку у 2009р. - 55, у 2010 році - 92, зростання за рік +67,3%, за 2011 рік - 177, зростання за рік +92,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 3,8% (7), у 2010 році - 6,4% (3), зростання за рік +2,6%, за 2011 рік 8,5% (3), зростання за рік +2,1%
     
      Кількість ЦП в біржовому реєстрі у 2009р. - 12, у 2010 році - 28, зростання за рік +133,3%, за 2001 рік 58, зростання за рік +107,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 4,5% (4), у 2010 році - 7,1% (4), зростання за рік +2,6%, за 2011 рік 11,4% (3), зростання за рік +4,3%
     
      Загальний обсяг торгів, млн. грн. у 2009р. - 11 412,43, у 2010 році - 36 649,58, зростання за рік +221,1%, за 2011 рік 79 160,35, зростання за рік +116,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 31,7% (2), у 2010 році - 27,9% (2), зростання за рік -3,8%, за 2011 рік 33,0% (2), зростання за рік +5,1%
     
      Обсяг торгів акціями у 2009р. - 3 516,83, у 2010 році - 23 191,02, зростання за рік +559,4%, за 2011 рік 39 531,06, зростання за рік +70,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 26,0% (2), у 2010 році -44,2% (1), зростання за рік +18,2%, за 2011 рік 49,0% (1), зростання за рік +4,8%
     
      Обсяг торгів державними ЦП у 2009р. - 296,32, у 2010 році -6 287,81, зростання за рік +2022,0%, за 2011 рік 22 388,04, зростання за рік +256,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 3,6% (2), у 2010 році -10,3% (2), зростання за рік +6,7%, за 2011 рік 23,0% (2), зростання за рік +12,7%
     
      Обсяг торгів облігаціями підприємств у 2009р. - 712,74, у 2010 році -757,02, зростання за рік +6,2%, за 2011 рік 6 112,62, зростання за рік +707,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 10,1% (4) у 2010 році 11,4% (5), зростання за рік +1,4%, за 2011 рік 29,0% (2), зростання за рік +17,6%
     
      Обсяг торгів облігаціями місцевих позик - - - за 2011 рік 100,16, зростання за рік +100,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку - - - за 2011 рік 21,7% (3), зростання за рік +21,7%
     
      Обсяг торгів інвестиційними сертифікатами у 2009р. - 6 884,22, у 2010 році - 6 331,46, зростання за рік -8,0%, за 2011 рік 10 850,79, зростання за рік +71,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 96,4% (1), у 2010 році - 88,7% (1), зростання за рік -7,7%, за 2011 рік 95,0% (1), зростання за рік +6,3%
     
      Обсяг торгів деривативами (опціонними сертифікатами) у 2009р. - 2,32 у 2010 році - 82,28, зростання за рік +3446,6%, за 2011 рік 177,69, зростання за рік +116,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку у 2009р. - 4,9% (3) у 2010 році - 61,6% (1), зростання за рік +56,7%, за 2011 рік 74,0% (1), зростання за рік +12,4%
     
      * Примітка: за попередніми даними НКЦПФР
     
      Біржовий сегмент національного ринку України продовжував активний розвиток та характеризувався певним підвищенням ліквідності – порівняно з попереднім роком обсяги біржових торгів в Україні зросли на 80% (з 131,29 до 235,84 млрд. грн):
      Деривативи обсяг торгів (млрд.грн.) за 2010 рік 3,73, обсяг торгів (млрд.грн.) за 2011 рік 23,95 , зростання за рік +542%, частка у загальному обсязі торгів у 2010р. - 2,8%, частка у загальному обсязі торгів у 2011р. - 10,1%, зростання за рік +7,3%
      Облігації підприємств обсяг торгів (млрд.грн.) за 2010 рік 6,71, обсяг торгів (млрд.грн.) за 2011 рік -21,66, зростання за рік +223%, частка у загальному обсязі торгів у 2010р.-5,1%, частка у загальному обсязі торгів у 2011р. - 9,2%, зростання за рік +4,1%,
      Облігації місцевої позики обсяг торгів (млрд.грн.) за 2010 рік - 0,14, обсяг торгів (млрд.грн.) за 2011 рік - 0,46, зростання за рік +229%, частка у загальному обсязі торгів у 2010р.- 0,1%, частка у загальному обсязі торгів у 2011р.- 0,2%, зростання за рік +0,1%
      Інвестиційні сертифікати обсяг торгів (млрд.грн.) за 2010 рік - 7,14, обсяг торгів (млрд.грн.) за 2011 рік 11,40, зростання за рік +60%, частка у загальному обсязі торгів у 2010р.- 5,4%, частка у загальному обсязі торгів у 2011р.- 4,8%, зростання за рік -0,6%
      Державні облігації України обсяг торгів (млрд.грн.) за 2010 рік - 60,86, обсяг торгів (млрд.грн.) за 2011 рік 99,13, зростання за рік +63%, частка у загальному обсязі торгів у 2010р.- 46,4%, частка у загальному обсязі торгів у 2011р.-42,0%, зростання за рік -4,4%
      Акції обсяг торгів (млрд.грн.) за 2010 рік - 52,71, обсяг торгів (млрд.грн.) за 2011 рік 79,43, зростання за рік +51%,частка у загальному обсязі торгів у 2010р.- 40,1%, частка у загальному обсязі торгів у 2011р.- 33,7%, зростання за рік -6,5%
      * Примітка: за попередніми даними НКЦПФР
     
      Незважаючи на певні позитивні зрушення, які демонструє біржовий ринок в останні роки, він все ще відносить до категорії найменш розвинених (граничних) ринків, оскільки характеризується низкою суттєвих ризиків для інвесторів:
      1) неліквідності ринку (недостатність ліквідних фінансових інструментів та достатньої глибини ринку для залучення інвестицій),
      2) цінового (надмірна волатильність цін та недостатня протидія маніпулювання цінами),
      3) інформаційного (недостатня інформаційна прозорість емітентів, розпорошеність та низька оперативність інформаційних баз даних),
      4) комунікаційного (розпорошеність та епізодичність застосування технологій електронного документообігу та STP),
      5) операційного (дефіцит універсальних та інтегрованих програмних продуктів, необхідних для автоматизації та стандартизації інформаційного обміну між суттєво дефрагментованою біржовою та депозитарною інфраструктурою),
      6) ризику розрахункової та клірингової систем (недостатність правового врегулювання процедур клірингу та розрахунків на біржовому ринку),
      7) правового (недосконале підтвердження укладення біржових угод шляхом оформлення легітимних первинних документів у рамках певних розрахункових моделей).
     
      Біржа концентрує свої зусилля на вирішенні завдань, пов’язаних із мінімізацією зазначених ризиків та підвищенні привабливості організованого ринку цінних паперів України для національних та міжнародних інвесторів. Зокрема, важлива роль біржі як центрального елемента інфраструктури ринку зумовлює провадження активної регуляторної діяльності щодо вдосконалення нормативного врегулювання функціонування біржового ринку, власних та спільних з іншими учасниками фондового ринку організаційних, освітніх та інформаційних заходів тощо.
     
      Протягом 2011 року було проведено наступні заходи щодо підвищення якості інфраструктури національного фінансового ринку:
      1) стимулювання ліквідності та розширення кількості фінансових інструментів:
      • вперше в Україні Біржею зареєстровано специфікації процентних ф’ючерсних контрактів, базовим активом яких є Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб та індекс Українських облігацій. Відповідно до цього для подальшої диверсифікації біржових технологій планується впровадження торгів строковими контрактами та інші заходи щодо підвищення ліквідності біржових торгів, зокрема публікація на оновленому веб-сайті біржі індексу Українських облігацій, методика якого була затверджена Біржовою радою;
      • в рамках угоди про співробітництво з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні проведено конференцію та інші публічні заходи з метою створення дієвих механізмів та інструментарію сек`юритизації проблемних банківських активів;
      • в межах обговорення комплексної модернізації Положення про функціонування фондових бірж, що є базовим документом для врегулювання біржового сегменту в Україні, Біржею запропоновані, зокрема, системні зміни до умов включення цінних паперів до біржового реєстру з метою поширення кола лістингових цінних паперів як основного інструментарію для інституційних інвесторів, забезпечення паралельного біржового обігу (крос-лістингу) цінних паперів (зокрема емітованих внаслідок сек`юритизації проблемних банківських активів) в Україні та за кордоном тощо;
      • суттєво збільшено кількість маркет-мейкерів на Біржі, діяльність яких спрямована на постійне підтримання ліквідності цінних паперів, допущених до біржових торгів;
      • в межах круглих столів та конференцій, присвячених обговоренню законодавчих змін, спрямованих на підвищення рівня захисту прав власників облігацій, Біржею запропоновано впровадження в біржовий обіг відповідно до світових тенденцій прогресивного та ліквідного фінансового інструменту - біржових облігацій, активізація ринку РЕПО та поширення інших привабливих боргових інструментів (насамперед, державних);
      2) протидія маніпулюванню цінами:
      • у нових редакціях Правил Біржі, зокрема, стандартизовано вимоги до граничних значень зміни ціни лістингових цінних паперів, ознаки та кількісні критерії маніпулювання та використання інсайдерської інформації тощо;
      3) підвищення інформаційної прозорості:
      • підписано Договір про співробітництво з провідним міжнародним інформаційним агентством Cbonds, з метою обміну наявною інформацією щодо торгів цінними паперами, проведення спільних заходів з тематики, що стосується функціонування та розвитку фінансових ринків;
      • впроваджено нову інформаційну послугу для емітентів, зокрема таких, цінні папери яких включені до біржового списку, шляхом надання можливості розміщення інформації про діяльність підприємства на веб-ресурсі Біржі ProEmitent.info з метою підвищення інформаційної прозорості фондового ринку України;
      4) поширення електронного документообігу:
      • акредитований центр сертифікації ключів ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр», що надає послуги електронного цифрового підпису Біржі та учасникам біржових торгів, пройшов процедуру крос-сертифікації з ЦСК Національного банку України з метою забезпечення можливості участі НБУ в торгах із використанням ключів ЕЦП, виданих ЦСК НБУ, а також підписав меморандум щодо створення довірчих відносин з ЦСК Національного депозитарію України;
      5) створення програмних продуктів:
      • спільно з ТОВ «БІТ-Прдакшн» створено спеціалізований термінал для торгівлі строковими контрактами BIT eTrade Future, який інтегровано з програмним продуктом ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології», що виконує функції центрального контрагента на строковому ринку Біржі;
      6) побудова надійних моделей клірингу і розрахунків:
      • фахівці Біржі прийняли активну участь у підготовці та проведенні круглих столів та інших публічних заходів щодо обговорення моделі побудови системи клірингу в Україні;
      • Біржею запропоновані зміни до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, які спрямовані на запровадження клірингових (нетингових) процедур на біржовому ринку державних облігацій України. Зазначені зміни мають на меті стимулювання ліквідності цього важливого сегменту біржових торгів, підвищення ефективності виконання грошово-кредитної політики держави та схвально сприйняті Національним банком та учасниками фондового ринку. Запропонована у новій редакції Положення модель клірингу на ринку державних облігацій може розглядатися як передумова для створення універсальної моделі клірингу та розрахунків і для недержавних цінних паперів;
      7) легітимність моделі клірингу і розрахунків:
      • Правилами строкового ринку Біржі, затвердженими у 2011 році, передбачено надання детальних звітів Біржі і клірингових регістрів в межах системи документування та обробки інформації за наслідками торгів на строковому ринку, створення спільно з ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (виконує функції центрального контрагента) системи управління ризиками. Зазначені заходи позбавлені вад інших моделей клірингу і розрахунків, недостатньо імплементованих до особливостей національного законодавства в сфері переказу коштів та функціонування платіжних систем.
     
      В межах розвитку універсального національного біржового холдингу, що надає повний комплекс послуг учасникам торгів та розрахунків та складається з Біржі (організація торгів фінансовими інструментами), ЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» (електронний документообіг та захист інформації), ТОВ «БІТ-Продакшн» (професійний розробник програмного забезпечення для учасників біржового ринку), ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (кліринг та грошові розрахунки), у 2011 році досвід та напрацьовані на фондовому ринку технології було поширено на біржовий товарний ринок. Було створено Товарну біржу «Перспектива-Коммодіті», яка у стислий час реалізувала прогресивні торговельні та розрахункові технології на товарному ринку, запропонувавши учасникам біржових торгів технології проведення аукціонів з продажу різних категорій товарних ресурсів.
      З метою розвитку та універсалізації біржових та розрахункових технологій на всіх сегментах біржового ринку України, Біржа організувала круглий стіл на тему «Електронні державні закупівлі» за участі представники депутатського корпусу, бізнес середовища, органів державної влади, впливових міжнародних організацій а також провідних українських ЗМІ. На круглому столі було презентовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо впровадження електронних державних закупівель)» та представлено нові програмні та технологічні рішення, що розроблені з метою впровадження та подальшого ефективного використання нових процедур державних закупівель.
     
     
      Основними клієнтами Біржі є:
     
      1) члени біржі, яким відповідно до правил Біржі, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорів доступу до електронної торговельної системи Біржі та про надання дозволу на комерційне використання комп’ютерної програми торгового терміналу та абонентське обслуговування надається доступ до біржових торгів. Протягом звітного року кількість членів Біржі зросла на 13% - до 113 ліцензованих торговців цінними паперами, серед яких наявні 27 банків і 86 компаній. Частка членів Біржі у загальній кількості торговців цінними паперами, ліцензованих НКЦПФР, зросла з 13,1% до 14,9%.
      Зростання кількості учасників біржових торгів стало наслідком органічного зростання ліквідності, програми залучення маркет-мейкерів, активізації торгів на ринку державних облігацій України, ринку розміщення цінних паперів та адресному ринку, впровадження диверсифікованої тарифної політики, розширення функціональних можливостей торговельного терміналу BIT eTrade.
      Найбільш активними учасниками торгів є провідні українські банки – оператори ринку державних облігацій України.
      За 2011 рік статус членів Біржі набули АТ "УКРЕКСІМБАНК", АТ "ЕРСТЕ БАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", ПАТ "ФІНБАНК", ТОВ "СТОЛИЦЯ - ЦІННІ ПАПЕРИ", ТОВ "ДЮК-А", ТОВ "КАСТОДІ-БРОК", ТОВ "АБСОЛЮТ ФІНАНС", ТОВ "СФІ", ТОВ "МЕТІДА-КАПІТАЛ", ПрАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", ТОВ "ФОНДОВА СИСТЕМА "Глобал Інвестмент", ТОВ "ІК "ТРАВІАН", ТОВ "ІК "СТАТУС", ТОВ "АВАНТІ", ТОВ "ОФЕРТА", ТОВ "ФК "ЗЕНІТ", ТОВ "АСТАРТА-БРОК".
     
      2) емітенти цінних паперів, які ініціюють включення цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру з метою первинного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів або їх вторинного біржового обігу.
      Станом на 31.12.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 177 (зросла порівняно з 2010 роком на 92,4%). З них: 25 у 1-му рівні лістингу, 33 у 2-му рівні лістингу, 119 у списку позалістингових цінних паперів.
      Структура біржового списку: 76 випусків акцій (з них 13 – у 2-му рівні лістингу, 63 - у списку позалістингових цінних паперів), 25 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 16 серій інвестиційних сертифікатів (з них 15 – у 2-му рівні лістингу, 1 - у списку позалістингових цінних паперів), 48 серій облігацій (з них 5 – у 2-му рівні лістингу, 43 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (у списку позалістингових цінних паперів) та 11 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).
      Збільшення кількості цінних паперів у біржовому обігу пов’язане із наступними факторами: встановленням нормативної вимоги щодо обов’язковості для публічних акціонерних товариств включати акції до біржового списку щонайменше однієї української фондової біржі; лояльними тарифами біржі та оптимізацією протягом 2011 року пакету документів для підтримання цінних паперів у біржовому списку; укладенням договору з Міністерством фінансів України щодо включення державних облігацій України до біржового реєстру.
      Станом на кінець 2011 року досягнуто наступні показники ліквідності в розрізі видів фінансових інструментів в біржовому обігу:
     
      Обсяг торгів у грудні, млн.грн., державні облігації Україна - 1 392,5, облігації підприємств - 1 036,8, облігації місцевих позик -100,2, акції - 258,0, ЦП ІСІ- 656,8, деривативи-53,1, всього-5 497,4
      Кількість договорів у грудні, шт. державні облігації Україна - 108, облігації підприємств - 42, облігації місцевих позик - 20, акції- 2 438, ЦП ІСІ -627, деривативи - 44, всього- 3 279
      Капіталізація (вартість в обігу) на кінець року, млн.грн.* державні облігації Україна - 7 065 698 (3 038 050), облігації підприємств - 9 604 (2 561), облігації місцевих позик - 100 (100), акції -56 867
      (55 383), ЦП ІСІ - 69 375 (69 375), деривативи - 759 (754), всього- 7 202 402(3 166 222)
      Обіговість за місяць* державні облігації Україна -0,05%, облігації підприємств - 40,49%, облігації підприємств - 100,66%, акції- 4,08%, ЦП ІСІ - 0,95%, деривативи - 7,04% , всього - 0,17%
      Кількість ЦП в біржовому списку на кінець року, шт.* державні облігації Україна - 25 (15), облігації підприємств - 48 (20), облігації підприємств - 1(1), акції - 76 (36), ЦП ІСІ - 16(16), деривативи - 11(6), всього - 177 (94)
      Обсяг торгів/1 ЦП, млн.грн.* державні облігації України -92,8, облігації підприємств - 51,8, облігації місцевих позик - 100,2, акції - 62,7, ЦП ІСІ - 41,1, деривативи - 8,9, всього - 58,48
      Кільікість договорів/1 ЦП, шт.* державні облігації Україна - 7, облігації підприємств - 2, облігації місцевих позик - 20, акції - 68, ЦП ІСІ - 39, деривативи - 7, всього - 35
      Середня вартість 1 договору, млн.грн. державні облігації України - 12,9, облігації підприємств - 24,7, облігації місцевих позик - 5,0, акції - 0,9, ЦП ІСІ - 1,0, деривативи - 1,2, всього - 1,7.
      * Розраховано (в т.ч. у дужках) стосовно цінних паперів, за якими протягом грудня укладалися договори.
     
      Найвищою обіговістю (відношенням обсягу торгів до вартості в обігу) характеризувалися облігації місцевих позик та муніципальні облігації; показники обсягу торгів на 1 ЦП коливалися в незначних межах, натомість найбільшу кількість договорів в розрахунку на 1 ЦП та найменшу середню вартість укладених договорів демонстрували пайові цінні папери.
      Порівняно з попереднім роком дещо зменшилася обіговість акцій, але це стало наслідком значного зростання кількості емітентів та капіталізації акцій у біржовому списку, яка склала 56,87 млрд. грн. і зросла порівняно з попереднім роком у 2,2 рази.
     
      Детальна інформація про склад членів Біржі та емітентів цінних паперів, які включені до біржового списку, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі в режимі он-лайн.
      Дільяність Біржі не є сезонною.
      Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
     

 

 

      Дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента протягом звітного періоду не отримував.
      У Бржі є наступні діючі ліцензії:
      Ліцензія серії АВ №483404 на Розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисті інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг з наданням права провадження робіт у галузі технічного захисті інформації, що не містить відомостей, які становлять державну таємницю, видана Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 09.09.2009р. Термін дії ліцензії до 20.10.2013р.
      Ліцензія серії АВ №483591 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, видана ДКЦПФР 31.08.2009р., термін дії до 24.03.2018р.
     
      Товариство не має прав інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо).

 

 

      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
      Законодавство, що регулює фондовий ринок, характеризується суттєвою мінливістю, що потребує постійного приведення правил та інших внутрішніх документів Біржі до чинного законодавства та нормативних актів регулятора фондового ринку – Національної (Державної) комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зокрема, 21.12.2010 набули чинності правила біржі, затверджені Рішенням Комісії № 1919; 18.08.2011 Рішенням Комісії № 1131 були зареєстровані нові правила біржі та правила торгівлі на строковому ринку; 16.11.2011 Біржовою Радою на виконання вимог законодавства було прийнято інші нову редакцію Правил Біржі, зареєстровану Рішенням Комісії № 12 вже 12.01.2012. Тим не менше, підвищення вимог регулятора до фондових бірж є цілком логічним, очікуваним у існуючих кризових умовах та спрямованим на підвищення ефективності функціонування інфраструктури національного фондового ринку.
      Відповідно до рядку 040 Балансу станом на 31.12.2011р. довгострокові фінансвоі інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств складають 49644 тис. грн.,а саме частки у долях: ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" у сумі 27733 тис. грн., ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" у сумі 16955 тис. грн., ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ" у сумі 4956 тис. грн., загальною сумою 49644 тис. грн. відображені у рядку 040 Балансу ПАТ "ФБ" Перспектива".
      Витрати на науково-дослідну політику не передбачено. Екологічне законодавство не поширюється на емітента.

 

 

      Емітент не має дочірніх підприємств

 

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду за даними Балансу: 311,0 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 159,0 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду: 121,0тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 16,0тис. грн.
      Всі основні засоби емітента виробричого призначення (машини та обладнання).
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 190 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 143 тис. грн.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (код рядка 260 Елементів операційних витрат включає основні засоби та нематеріальні активи) за звітний період склали 51 тис.грн. (з початку року)
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Було вилучено з експлутатації та продано основні засоби на загальну суму 87265 грн без ПДВ (з початку року).
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрати на поточний ремонт основних засобів склали 105 тис.грн. (з початку року).
      Витрат на капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 99,9 %.
      Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів складає на 31.12.2011 року відсутня.
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року відсутня.
      Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу відсутні.
      Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
      Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.
      Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011 р. відсутні.
      Незавершене будівництво відсутнє.
      Плани щодо придбання та модернізації обладнання відсутні.
     
     
     
     
     

 

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

 

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна чисельнiсть працiвникiв на кінець звітного періоду складає 16 осіб, у тому числі:
      основне місце роботи - 14 осiб, сумісництво - 2 особи.
      На умовах неповного робочого часу працюють 15 осіб.
      Фонд оплати працi на кінець звiтного перiоду склав 102790,18 грн.
      Зміна чисельності працівників не є суттєвою.
      Емітент не має дочірніх підприємств.
      З працівниками колективний договір не укладено. Профспілкову організацію не створено. Трудова угода підписується з директором. Інші особи призначаються наказом.
      Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.
      Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика ПАТ "ФБ "Перспектива" спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi ПАТ "ФБ "Перспектива", на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари, тренiнги тощо.
      Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принцицi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. Оскільки ПАТ "ФБ "Перспектива" є професійним учасником фондового ринку, то станом на кінець звітного періоду працювало 7сертифікованих фахівців, які пройшли навчання та отримали сертифікати відповідно до вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість працівників ПАТ "ФБ "Перспектива" відповідає вимогам та потребам діяльності Товариства. Відрахування на соціальні заходи за звітний рік відповідно до звіту про фінансові результати склали 35 тис. грн. Система заохочень, додаткових виплат відсутня. Товариством оплачується щорічна відпустка, лікарняний. Трудові відносини працівників Біржі регулюються чинним законодавством України про працю. Працівникам емітента опціони не надаються.
     

 

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" органами управління Біржі є:
      • Загальні збори Акціонерів;
      • Біржова рада;
      • Ревізійна комісія (Ревізор);
      • Директор.
     
      До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      визначення основних напрямів діяльності Біржі та затвердження звітів про їх виконання;
      внесення змін до Статуту Біржі;
      прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      прийняття рішення про зміну типу Біржі;
      прийняття рішення про розміщення акцій;
      прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Біржі;
      прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Біржі;
      прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
      затвердження положень про Загальні збори, Біржову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
      затвердження інших внутрішніх документів Біржі;
      затвердження річного звіту Біржі та затвердження річних результатів діяльності Біржі, включаючи його філії, представництва та дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора;
      розподіл прибутку і збитків Біржі;
      прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;
      прийняття рішення про форму існування акцій;
      прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
      обрання членів Біржової ради, умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради;
      прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту Директора Біржі, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
      затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі;
      обрання комісії з припинення Біржі;
      прийняття рішення про вчинення Біржею значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності.
     
      До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Біржову раду, а також переданих на вирішення Біржової ради Загальними зборами.
      Голова біржової Ради - Мілюшко Е.І., член Біржової ради Шевчук К.Д., член Біржової ради - Фещенко Н.А.
      До виключної компетенції Біржової ради належить:
      затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Біржі;
      підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
      прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;
      прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій;
      прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;
      затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
      обрання та припинення повноважень Директора Біржі;
      затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Директором Біржі, встановлення розміру його винагороди;
      прийняття рішення про відсторонення Директора Біржі від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Біржі;
      здійснення контролю за діяльністю Директора Біржі;
      обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Біржі;
      обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання аудитора Біржі та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.11.6. Статуту;
      вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;
      прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності;
      визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;
      прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
      . встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі;
      прийняття рішення щодо покриття збитків;
      прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Біржі, затвердження їх статутів та положень;
      винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі;
      здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Біржі, які готуються Директором Біржі для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Біржі;
      здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Біржової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Біржі та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Біржовій раді.
     
      Директором Товариства є Шишков С.Є.
      До компетенції Директора відноситься:
      керівництво роботою Біржі;
      затвердження поточних планів діяльності Біржі i заходів для вирішення поставлених завдань;
      подання Загальним зборам акціонерів та Біржовій раді Біржі пропозицій з питань поліпшення діяльності Біржі;
      затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Біржі з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Біржі, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Біржі затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Біржової ради Біржі;
      подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;
      затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Біржі, штатного розкладу;
      прийом на роботу та звільнення працівників Біржі, застосування до працівників Біржі заохочень та дисциплінарних стягнень;
      внесення пропозицій Біржовій раді Біржі про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Біржі, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Біржової ради Біржі;
      організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі;
      призначення керівників філій та представництв Біржі;
      відкриття рахунків в банківських установах;
      вирішення інших питань діяльності Біржі, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Біржової ради Біржі
     
      Ревізором Товариства є Стулова О.А.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Змін до Статуту в частині регулювання діляьності органів емітента не вносилось. З чинною редакцією Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" можна у вільному доступі ознайомитись на fb_perspektiva.proemitent.info
     

 

     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравчук Яна Валеріївна - Головний бухгалтер, 11 місяців 1969 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шишков Станіслав Євгенійович - Директор,2 роки 5 місяців 1975 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає.
Фещенко Ніна Анатоліївна - Член Біржової Ради, 9 місяців 1956 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (код за ЄДРПОУ 32987822), директор
Стулова Олена Анатоліївна - Ревізор, з 23.04.2011р. 1964 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекс Капітал" (код за ЄДРПОУ 37540116), директор
Мілюшко Едуард Іванович - Голова Біржової Ради, 9 місяців 1963 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шевчук Костянтин Дмитрович - Член Біржової Ради, 9 місяці 1975 вища 0 0 0 0 0 0 ТОВ "Фінансова компанія КУБ" (код за ЄДРПОУ 32999754), директор

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Емітент не має дочірніх підприємтств.

 

 

      Фещенко Н.А. протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: 01.04.2005 - 19.08.2005р. начальник відділу торгівлі цінними паперами управління цінних паперів ЗАТ "Фінансовий Союз Банк", з 22.08.2005р. по теперишній час директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз." Стаж керівної роботи 17 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Мілюшко Е.І. протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: 03.01.2006р. прийнят на посаду економіста ТОВ "Торгівельно-інформаціна система "Перспектива", 01.03.2006р. переведен на посаду директора ТОВ "Торгівельно-інформаціна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгівельно-інформаціна система "Перспектива" реорганізовано у ВАТ "ФБ "Перспектива", 04.08.2009р. по теперешній час голова Біржової ради ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керівної роботи 13 років.Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Шишков С.Є. протягом останніх 5 років обімав наступні посади: 22.06.2005р.-15.07.2005р, керівник групи по роботі з цінними паперами відділу по роботі з корпоративними клієнтами ВАТ "Кредитпромбанк", 18.07.2005р. - 20.08.2007р. - економіст ТОВ КУА "Придніпровський капітал", 01.10.2005р.-20.08.2007р. економіст за сумісництвом Придніпровська фінансова компанія, 22.08.2007р. - 31.10.2007р. заступник директора ТОВ "Торгівельно-інформаційна система "Перспектива", 01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер", з 04.08.2009р. по теперишній час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керівної роботи 9 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Шевчук К.Д. протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: заступника директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.), з 01.06.2005 р. - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 29. Стаж керівної роботи 12 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Кравчук Я.В. протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: 01.03.2006р.-23.06.2006р. - головний бухгалтер ЗАТ "Альфа-Інвест", 26.06.2006р. - 13.03.2007р. головний бухгалтер ПРАТ РА "Реклама-центр", 14.03.2007р.-28.09.2007р. головний бухгалтер ТОВ "Капітал-Майстер", 01.10.2007р.-31.10.2008р. головний бухгалтер ЗАТ "Дом-Інвест", 03.11.2008р.-01.03.2011р. головний бухгалтер ПРАТ "Юніверсал Секьюрітіз", з 02.03.2011р. по теперешній час головний бухгалтер ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керівної роботи - 9 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Стулова О.А. протягом останніх 5 років обіймала наступні посади 01.01.2004р. - 16.01.2007р. начальник відділу депозитарної діяльності КБ "ПриватБанк", 01.02.2007р. - 22.10.2007р. директор ТОВ "Капітал -Майстер", 23.10.2007р. -04.08.2010р. директор ТОВ "Дилер Інвест", 05.08.2010р. - 29.09.2010р. - заступник директоа ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз", 30.09.2010р.- 23.09.2011р. директор ТОВ "Центральний Брокер", з вересня 2011р. по тепершній час -директор ТОВ "Інтекс Капітал". Стаж керівної роботи - 11 років.Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Факти щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.

 

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплати Наглядова рада Виконавчий орган Разом
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основна заробітна плата 5812.93 5346.72 4075.77 0 0 0 5812.93 5346.72 4075.77
Премії 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Компенсаційні виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати у натуральній формі 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші виплати (зазначити) 0 0 0 0 0   0 0 0
Усього 5812.93 5346.72 4075.77 0 0 0 5812.93 5346.72 4075.77

 

      Всі зазначені виплати станом на кінець звітного періоду виплачені. Винагорода членів виконавчого органу не зазначається, оскільки він є одноосібним.

 

 

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" засновниками Біржі на момент створення шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» були:
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027579;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027580;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКРА", що знаходиться за адресою: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 103, код ЄДРПОУ 24685310, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 02.09.2002р. за №11191200000000296, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 113255 від 20.10.04 р.;
      АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ІНГ БАНК УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Спаська, Б.30-А, код ЄДРПОУ 21684818, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997р. за № 10741050002000836, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 376643 від 16.10.2007 р.;
      Громадянин України Антонов Сергій Михайлович, ідентифікаційний номер 2251500316, паспорт серія АК № 044920, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.09.2006р., зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 12а, кв. 14;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК", що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, Б.60, код ЄДРПОУ 21608094, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.1994р. за № 10741200000006031, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ №124761 від 12.11.2004 р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987822, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003017501, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362221 «Брокерська діяльність», АВ№362222 «Дилерська діяльність» від 07.08.2007 р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987859, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003010475, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362013 «Брокерська діяльність», АВ №362014 «Дилерська діяльність», АВ № 362015 «Андеррайтингова діяльність» від 27.07.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 34560611, зареєстроване Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 08.09.2006р., за № 12031070004026574, ліцензії ДКЦПФР АВ №389506 «Брокерська діяльність», АВ №389507 «Дилерська діяльність» від 21.11.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕР АКТИВ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447123, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039358, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389517 «Брокерська діяльність», АВ №389518 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЛЕР ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447118, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039357, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389506 «Брокерська діяльність», АВ №389507 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 7, офіс 14 А, код ЄДРПОУ 31705787, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19.05.2004р., за № 12241070006000120, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389583 від 30.11.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПІЛОТ", що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70, код ЄДРПОУ 25479222, зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.1998р., за №11031050005000070, ліцензії ДКЦПФР АВ №362403, АВ №362404, АВ №362405 від 16.10.2007р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮПРАС КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117, код ЄДРПОУ 20337279, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997р., за № 12661050006003134, ліцензія ДКЦПФР «Діяльність по випуску та обігу цінних паперів» АВ № 376831 від 01.11.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІМА ІНТЕРНЕШНЛ КИЇВ" що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-Б, код ЄДРПОУ 35138019, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.05.2007р., за № 10681020000019972, ліцензії ДКЦПФР АВ № 318429 від 19.06.07 р. «Дилерська діяльність», АВ № 318430 від 19.06.07 р. «Андерайтинг», АВ № 318428 від 19.06.07 р. «Брокерська діяльність»;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕПТОР", що знаходиться за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 130, код ЄДРПОУ 31152642, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 27.10.2000р., за № 14801050003000147, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АВ №362083 від 27.07.07р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул.Чайковського, Б.5-7-9, к. 2 код ЄДРПОУ 31063268, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 22.08.2000р., за № 14801050001022191, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АА № 770380 від 17.09.2004 р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕР КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.15-В, код ЄДРПОУ 33592899, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.06.2005р., за №10681020000005807, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 293307 від 14.10.2005 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 4, код ЄДРПОУ 32709075, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.12.2003р., за №10701200000011125, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 318015 від 01.02.2007 р. «Брокерська діяльність», АВ №318016 від 01.02.2007 р. «Дилерська діяльність»; АВ № 318017 від 01.02.2007 р. «Андерайтинг»;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993р., за №10741200000003231, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серія АВ№ 376924 від 12.10.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС", що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, код ЄДРПОУ 22193583, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 03.08.1995р., за №11191050002000207, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 323109 від 30.12.2005 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, 120, код ЄДРПОУ 34045327, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.02.2006р., за №10701070004018181, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389645 від 21.12.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ", що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 кв. 29, код ЄДРПОУ 32999754, зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 02.06.2004 р., за №13391070008000060, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 362111, 362112, 362113 від 17.08.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ", що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 30, код ЄДРПОУ 33396156, зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 09.02.2005р., за №10731020000002796, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 362140 від 14.08.2007 р.
     
      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду - 24
      Кількість власних акції, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5000000000 шт.

 

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Публічне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 47225615.39 0 47225615.39 94.4513 94.4513

 

      Місцезнаходження ПАТ "ДОМ-Інвест" - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

 

 

      Протягом звітного року несуттєво змінювався розмір частки ПАТ "Дом-Інвест", а саме:
      1. Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 18.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,1097% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 386 384 782 (чотири мільярди триста вісімдесят шість мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 87,7277% голосуючих акцій Товариства.
      2. Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 12.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,7277% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 386 884 882 (чотири мільярди триста вісімдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 87,7377% голосуючих акцій Товариства.
      Також було отримано реєстр станом на 31.12.2011р. відповідно до якого:
      Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,7377% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 722 561 539 (чотири мільярди сімсот двадцять два мільйони п’ятсот шістдесят одна тисяча п’ятсот тридцять дев’ять) штуки простих іменних акцій, що становить 94,4513% голосуючих акцій Товариства.
     
     

 

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Протягом звітного року правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались.Операцій з афілійованими особами небуло.

 

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд (49089, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.4, к. 101 ), справа №2а-10478/10/0470 за позовом ПАТ "ФБ"Перспектива" до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про визнання нечинною постанови про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв. Дата вiдкриття провадження по справi 30.04.2010р. (провадження по справі відкрито у м. Києві). Станом на кiнець звiтного перiоду судом першої інстанції відмовлено у задоволенні позову. ПАТ "ФБ "Перспектива" подано апеляційну скаргу до Дніпропетровського адміністративного апеляційного суду. Станом на кінець звітного періоду скарга розглядалась у Дніпропетровському адміністративному апеляційному суді. 01.03.2012р. Дніпропетровським адміністративним апеляційним судом було відмовлено у задоволенні скарги.
      Інші судові справи у яких емітент або його посадові особи виступають сторонами відсутні.
      За результатами перевірки Бабушкінської державної податкової інспекції (Акт №1777/220/33718227 від 02.08.2011р.) накладено штраф у розмірі 1401,75 грн. на податок на прибуток.

 

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

 

      Кодекс корпоративного управління не прийнятий.

 

 

      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "ФБ" Перспектива":
      Вищим органом Біржі є Загальні збори акціонерів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Біржі та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв’язку особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Біржі у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
      У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      Біржа не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Біржа додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Біржа пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 11.12. цього Статуту.
      Позачергові Загальні збори Біржі скликаються Біржовою радою:
      з власної ініціативи;
      на вимогу Директора Біржі - в разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
      на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Біржі;
      в інших випадках, встановлених законом або Статутом.
      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Біржі із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Біржова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Біржі або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі може бути прийнято тільки у разі:
      якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Біржі;
      неповноти даних, передбачених п.11.59 Статуту.
      Рішення Біржової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Біржі або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
      Позачергові Загальні збори Біржі мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Біржею вимоги про їх скликання
      Біржа зобов’язана щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Біржі, а також щодо нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Бірді - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Біржі.
      Біржова рада Біржі, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Біржі на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Біржової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 11.17., 11.18 Статуту.
      Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Біржа не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Біржі пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
      недотримання акціонерами строку, встановленого п. 11.17 Статуту;
      неповноти даних, передбачених п.11.18 Статуту.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Біржовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Біржа не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, в порядку, передбаченому п. 9.9 Статуту, про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному надсилається також фондовій біржі (біржам) на якій (яких) Біржа пройшла процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів
      Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Біржа надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Біржі у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Біржі, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Біржа повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Біржею акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
     
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Біржі зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Біржі та печаткою Біржі копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Біржа може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Біржі не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Біржі, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Біржі за її місцезнаходженням у робочий час. Директор Біржі має право обмежувати строк ознайомлення з документами Біржі, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Біржею повідомлення про намір ознайомитися з документами Біржі.
     
      З питань, передбачених п.п. 11.4.2., 11.4.9., 11.4.22., 11.4.24.
      (11.4.2. внесення змін до Статуту Біржі;
      11.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Біржову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
      11.4.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі
      11.4.24. прийняття рішення про вчинення Біржею значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності) Статуту, якщо кількість акціонерів Біржі не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
      Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих іменних акцій Біржі, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
      Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. п. 11.4.2. - 11.4.7., 11.4.20. Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.
      Обрання членів органу Біржі здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Біржі.
      При обранні членів органу Біржі кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
      Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
      Члени органу Біржі вважаються обраними, а орган Біржі вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Біржі шляхом кумулятивного голосування.
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Біржі, які брали участь у підрахунку голосів.
      У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.
      В протоколі про підсумки голосування зазначаються данні відповідно до вимог законодавства. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п. 11.74 Статуту. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Біржі.
      Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються на Біржі протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
      Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам закону.
      Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Біржі та підписом Директора Біржі.
     
     
      Протягом 2009 року проведено 5 Загальних зборів:
      05.02.2009р. проведено чергові загальні збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 83,40%
      03.08.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 96,89%
      29.09.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 96,89%
      15.10.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 97,35%
      25-27.11.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 97,35%
     
      Протягом 2010 року проведено 5 Загальних зборів:
      11.02.2010р. проведено позачергові загальні збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,35%
      30.04.2010р. проведено чергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,43%
      08.07.2010р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ,вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,3468%
      22.07.2010р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,3468%
      18.10.2010р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,14679638%
     
      Протягом 2011 року проведено 1 Загальні збори:
      22.04.2011р. проведено чергові загальні збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 209, кворум 89,22589%
     
      22.04.2011р. відбулись чергові загальні збори ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Кворум - 89,22589 %
      1 питання: Обрання секретаря засідання загальних зборів Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати Секретарем засідання загальних зборів Товариства – Каменську Марину Андріївну.
     
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства.
     
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік;
      2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.
     
      4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2010 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2010 рік.
     
      5 питання: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
     
      6 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
     
      7 питання: Створення резервного фонду (капіталу) Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Створити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
     
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:
      1.Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2010 року, до Резервного капіталу Товариства;
      2. Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2010 року, на розвиток Товариства.
     
      9 питання: Відкликання членів Біржової ради Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Відкликати з 22.04.2011 року Біржову раду Товариства у попередньому складі:
      • Мілюшко Едуард Іванович, представник ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»;
      • Шевчук Костянтин Дмитрович, представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ»;
      • Каменська Марина Андріївна, представник ПАТ «ТЕРА - ІНВЕСТ»;
      • Дмитренко Іван Іванович, представник ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»;
      • Голобородько Світлана Сергіївна, представник ПАТ «ДОМ – ІНВЕСТ».
     
      10 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.
      Голосували:
      Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
      "за" кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 5 888 909 164 голосів (44%);
      "за" кандидата Шевчук Костянтин Дмитрович – 4 015 165 339 голосів (30%);
      "за" кандидата Фещенко Ніна Анатоліївна – 3 479 809 960 голосів (26%);
      "за" кандидата Амітан Олена Анатоліївна – 0 голосів (0%).
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Обрати строком на три роки Біржову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:
      Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;
      Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;
      Член Біржової ради – Фещенко Ніна Анатоліївна.
      2. Обрати Головою Біржової ради – Мілюшко Едуарда Івановича, Члена Біржової ради Товариства, що набрав найбільшу кількість голосів.
      3. Ухвалили рішення про те, що Біржова рада Товариства в новому складі приймає на себе обов’язки з 23.04.2011 року.
     
      11 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради.
      2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно–правових договорів з членами Біржової ради.
     
      12 питання: Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      Відкликати з 22.04.2011 року Ревізійну раду Товариства у попередньому складі:
      •Сирота Тетяна Миколаївна, представник ТОВ «Центральний Брокер»;
      •Здоровенко Тетяна Василівна, представник ТОВ «Брокер Актив»;
      •Стулова Олена Анатоліївна, представник ТОВ «Дилер Інвест».
     
      13 питання: Обрання Ревізійної комісії Товариства.
      Голосували:
      Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
      "за" кандидата Сирота Тетяна Миколаївна – 1 115 323 705 голосів (25%);
      "за" кандидата Стулова Олена Анатоліївна – 3 345 971 116 голосів (75%).
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1.Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Стулової Олени Анатоліївни.
      2.Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 23.04.2011 р.
     
      14 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1.Затвердити умови цивільно–правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
      2.Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно–правового договору з Ревізором Товариства.
     
      15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 89,22589 % голосів акціонерів від їх загальної кількості,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1.Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного року, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень.
      2.Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.
     
      16 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Голосували:
      “за” – 4 461 294 821 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1.З метою приведення у відповідність Статуту Товариства чинному законодавству України внести зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції.
      2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів –Мілюшко Едуарду Івановичу.
      3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – Лобовій Оксані Петрівні та Чуприні Юлії Іванівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.
     
      Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого, з дванадцятого, з чотирнадцятого по шістнадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
      Голосування з десятого та тринадцятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.
      Рішення з шістнадцятого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, рішення з десятого та тринадцятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.
     
      Протягом звітного періоду нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не здійснювався.
      Практика проведення загальних зборів акціонерів показує, що Директор ПАТ "ФБ "Перспектива" завжди присутній на загальних зборах. На останніх загальних зборах були присутні: директор, Голова ревізійної комісії, головний бухгалтер Товариства.
      Протягом звітного року на Засіданнях Наглядової Ради присутність її членів складала 100%.
     
     
     

 

 

      Біржова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Біржі, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.
      До компетенції Загальних зборів відноситься:
      -обрання членів Біржової ради, умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради;
      -прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради за винятком випадків, встановлених законом
      На Загальних зборах акціонерів, що відбулися 22.04.2011р. обрано строком на три роки Біржову Раду Товариства у кількості 3 осіб у наступному складі:
      Голова Біржової Ради - Мілюшко Едуард Іванович,
      Член Біржової Ради - Шевчук Костянтин Дмитрович,
      Член Біржової Ради - Фещенко Ніна Анатоліївна.
      Комітети у складі Біржової ради не створено.
      У 2009р. було 42 засідань Біржової ради, у 2010р. - 23, у 2011р. - 4.
      Внутрішні документи, що містять вимоги до членів Біржової Ради відсутні.
      Комітетів у складі Біржової ради не створено.
      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "ФБ" Перспектива" :
      Біржова рада обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Біржової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим ніж 3 (три) особи.
      Якщо кількість акціонерів Біржі – власників простих іменних акцій від 100 до 1000 осіб – до складу Біржової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб. Якщо кількість акціонерів Біржі – власників простих іменних акцій понад 1000 – до складу Біржової ради повинно входити не менше ніж дев'ять осіб.
      Якщо кількість членів Біржової ради становить менше половини її кількісного складу, Біржа протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Біржової ради.
      Член Біржової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Біржею та відповідно до Статуту Біржі, а представник акціонера - члена Біржової ради Біржі здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Біржовій раді. Члени Біржової ради ознайомлюються з правами та обов’язками під час підписання цивільно-правового договору.
      У ПАТ "ФБ" Перспектива" відсутня спеціальна посада або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами.
      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "ФБ" Перспектива":
      Виконавчим органом Біржі є Директор Біржі, який здійснює управління поточною діяльністю Біржі. Обрання директора Товариства належить до компетенції Біржової Ради.
      До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Біржової ради.
      Директор підзвітний Загальним зборам та Біржовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Біржі діє від імені Біржі у межах, встановлених законом та Статутом.
      Директором Біржі може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Біржової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Біржі.
      Права та обов'язки Директора Біржі визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Біржі трудовий договір (контракт) підписує Голова Біржової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Біржовою радою.
      Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він є одноосібним.
      Щорічно на чергових Загальних зборах акціонерів затверджують звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
     

 

 

      Структурний підрозділ або посадова особа для проведення внутрішнього аудиту у 2011 році не призначалась. Вимога ст. 15 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо наявності у фінансовій установі структурного підрозділу (окремої посадової особи) для проведення внутрішнього аудиту чинна з 09.01.2012р. Фінансові установи зобов’язані протягом року привести свою діяльність у відповідність до ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами від 22.04.2011р. було обрано Стулову О.А. на посаду ревізора строком на 3 (три) роки.
      Стулова О.А. протягом останніх 5 років обіймала наступні посади 01.01.2004р. - 16.01.2007р. начальник відділу депозитарної діяльності КБ "ПриватБанк", 01.02.2007р. - 22.10.2007р. директор ТОВ "Капітал -Майстер", 23.10.2007р. -04.08.2010р. директор ТОВ "Дилер Інвест", 05.08.2010р. - 29.09.2010р. - заступник директоа ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз", 30.09.2010р.- 23.09.2011р. директор ТОВ "Центральний Брокер", з вересня 2011р. по тепершній час -директор ТОВ "Інтекс Капітал". Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Біржі обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Біржі.
      Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі або на визначений період. На Біржі Ревізора обрано строком на 3 роки.
      За результатами 2010 року була проведена планова перевірка фінансово-господарського діяльності Товариства Ревізійною комісією у складі Сироти Т.М, Здоровенко Т.В., Стулової О.А.. Звіт Ревізійної комісії за 2010 ріу було затверджено черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "ФБ" Перспектива" від 22.04.2011р.
      Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):
      - член Біржової ради;
      - Директор;
      - корпоративний секретар;
      - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
      - члени інших органів Біржі.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Біржі.
      Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Біржової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Біржі.
      Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за дорученням Загальних зборів акціонерів, Біржової ради Біржі або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).
      Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Біржі.
      Спеціальна (позапланова) перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі проводиться за його рахунок Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Біржової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Біржі.
      Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Біржі, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.
      При проведенні ревізії чи перевірки працівниками Біржі на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) надаються всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи, а також особисті пояснення службових осіб.
      Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Біржі та доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів чи Біржовій раді Біржі.
      Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
      Повноваження та порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізора) Біржі визначаються Статутом.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Як правило, у Товаристві проводяться тільки планові перевірки - один раз на рік.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою ст. 77 ЗУ "Про акціонерні товариства", в тому числі висновки ревізійної комісії.. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
     
      Річна фінансова звітність Біржі підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
      Посадові особи Біржі зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Біржі.
      Незалежним аудитором не може бути:
      - афілійована особа Біржі;
      - афілійована особа посадової особи Біржі;
      - особа, яка надає консультаційні послуги Біржі.
      Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відомості, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. До того ж висновок аудитора повинен мати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Біржі у його бухгалтерській звітності.
      Аудиторська перевірка діяльності Біржі також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Біржі. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі, в якому зазначається обсяг перевірки.
      Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
      Біржа зобов'язана протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
      Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
      У разі проведення аудиту Біржі за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, Директор Біржі на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом Директора Біржі та печаткою Біржі копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
     
      Створення інших органів, окрім тих що вже описані у звіті не передбачено установчими документами.. З працівниками підписуються договори про нерозголошення комерційної таємниці.
      З працівниками підписується угода про нерозголдошення комерційної таємниці.

 

 

      У Розділі 16 Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" викладений порядок вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість.
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається Біржової радою.
      У разі неприйняття Біржової радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
      Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Біржової ради.
      Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Біржею у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Біржею протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення закону.
      Особою, заінтересованою у вчиненні Біржею правочину, вважається посадова особа органів Біржі; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Біржі, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Біржі, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
      є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
      отримує винагороду за вчинення такого правочину від Біржі (посадових осіб Біржі) або від особи, яка є стороною правочину;
      внаслідок такого правочину придбаває майно;
      бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Біржі посадовими особами).
      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Біржу про наявність у неї такої заінтересованості.
      Директор Біржі зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Біржовій раді (у разі відсутності Біржової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
      предмет правочину;
      вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Біржі, Біржова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
      Біржова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Біржею або про відмову від його вчинення.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Біржової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Біржової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Біржова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
      Біржова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
      Положення цього розділу не застосовуються у разі:
      реалізації акціонерами переважного права відповідно до р.5 Статуту;
      пропорційного викупу Біржею в акціонерів розміщених ним акцій;
      приєднання до іншого товариства, яке є власником більш як 90 відсотків простих іменних акцій Біржі;
      виділу та припинення Біржі;
      надання посадовою особою органів Біржі або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Біржі, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Біржі позику.
     
      Інших документів де міститься інформація про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість немає.
     
      До компетенції Загальних зборів відноситься прийняття рішення про вчинення Біржею значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності.
      До компетенції Біржової ради відноситься прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності.
     
      Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) відсутні.

 

 

      Документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами в Товаристві не затверджено.
      Акціонери можуть отримати інформацію про Товариство на веб-сайті fb_perspektiva.proemitent.info. На веб-сайті емітента розміщується інформація відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства". Також Товариство розміщує інформацію у ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ЕСКРІН) ЕМІТЕНТАМИ АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЛІСТИНГУ ОРГАНІЗАТОРА ТОРГІВЛІ. Також інформація про діяльність емітента може надаватися на запит акціонера.
      Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, пов’язаних з діяльністю Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
      Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
      Платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту емітент протягом року не отримумвав.
     

 

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 5000000000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04 листопала 2010 року, №1012/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не було.
      Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.
      Права власників акцій визначено у Статуті ПАТ "ФБ "Перспектива"

 

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Рішення про викуп власних акцій у звітному році, або у наступному звіному році не приймалось.

 

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

 

      Облігації емітент не випускав.

 

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у наступному звітному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Протягом звітного року фактів лістингу/делістингу не було.
      Дата дії: 05.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 02 червня 2010 р., №314/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: протокол засідання Біржової ради №10/08/05-01 від 05.08.2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 05.08.2010р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення № 10/08/05-01 від 05.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
     
      Інформація про ціни за акцію у 1 кварталі 2011р.
      Найвища ціна за акцію - 0,1571 грн.
      Найвнижча ціна за акцію - 0,1569 грн.
     
      Інформація про ціни за акцію у 2 кварталі 2011р.
      Найвища ціна за акцію - 0,1661 грн.
      Найвнижча ціна за акцію - 0,1476 грн.
     
      Інформація про ціни за акцію у 3 кварталі 2011р.
      Найвища ціна за акцію - 0,1923 грн.
      Найнижча ціна за акцію - 0,0660 грн.
     
      Інформація про ціни за акцію у 4 кварталі 2011р.
      Найвища ціна за акцію - 0,1977грн.
      Найнижча ціна за акцію - 0,1837грн.

 

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 987 500 000 грн.

 

 

      Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ФБ "Перспектива" від 22.04.2011р. у зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розхвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняті рішення:
      1. Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2010р., до Резервного капіталу Товариства.
      2. Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2010р., на розвиток Товариства.
     
      Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ФБ "Перспектива" від 30.04.2010р. у зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розхвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення про те, що: дивіденди не нараховувати, отриманий прибуток не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

 

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було
      У 2010 році відубалась зміна особи, що веде облік права власності на цінні папери у депозитарній системі України. Причиною таких змін було переведення акцій Товариства у бездокументарну форму, та приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства.

 

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

 

      Інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутні.

 

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
 
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:  
Печатка ТОВ Аудиторська фірма "АленАудит"
Аудитори: Іонова О.В.
   
   
   
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:  
Печатка  
Аудитори:  
   
   
   

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності Біржі у 2011 році є очікуваними та стабільними через підтримання базових чинників конкурентоспроможності на національному біржовому ринку:
      - проведення розрахункiв гарантоване за принципом DVP через всі депозитарiї: які функціонують в Україні (ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Нацiональний банк України як депозитарій державних цінних паперів). Це дозволяє залучити до біржових торгів емітентів, незалежно від обслуговуючого його депозитарію,
      - постiйна диверсифiкацiя видiв ринків;
      - технологiчне лiдерство в сфері оптимiзацiї програмного забезпечення учасників бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгів;
      - забезпечення електронного документообiгу мiж учасниками бiржових торгів, депозитаріями, платіжною організацією із використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів;
      - розширення кола учасників біржових торгів та фінансових інструментів в обігу з метою підвищення рівня ліквідності біржових торгів;
      - забезпечення переказу коштів за договорами, укладеними на Біржі, платіжною організацією небанківської платіжної системи, створеної для проведення грошових розрахунків за наслідками біржових торгів. Побудова платіжної системи та модель розрахунків відповідає міжнародним рекомендаціям щодо клірингу та розрахунків за цінними паперами, зокрема щодо лояльної інтеграції до існуючої міжбанківської системи переказу коштів в країні.
      Забезпечення цих конкурентних переваг, а також заплановані заходи щодо розширення біржових інструментів в обігу (передусім за рахунок строкових контрактів) дає підстави для очікування продовження динамічного зростання Біржі в 2011-2012 роках: збільшення кількості учасників біржових торгів та фінансових інструментів в біржовому обігу, а відтак – збільшення кількості біржових договорів.
     
      В умовах загострення конкуренції на ринку та змін у податковому законодавстві Біржею було змінено тарифні плани, що передбачають диверсифікацію тарифних планів відповідно до кількості договорів, укладених членом біржі, та спеціалізації на певному ринку. Це дозволило на 2% збільшити чистий дохід від реалізації послуг та забезпечити більш ефективний моніторинг стану оплати тарифів Біржі. Оптимізація (в т.ч. подовження автоматизації) основних бізнес-процесів зумовила скорочення операційних витрат на 19,7%.
     
      У 2010 році через отримання інформації про збитковість підприємств, частки яких належали Біржі, було прийняте рішення про очищення балансу Біржі шляхом реалізації неприбуткових активів; внаслідок цього були отримані збитки від інвестиційної діяльності, що зумовили негативний фінансовий результат у 2010 році у розмірі 1,77 млн. грн. Натомість у 2011 році Біржа отримала незначний прибуток від інвестиційних операцій у розмірі 49 тис.грн. (доход за зазначеними операціями склав 50,960 млн.грн., витрати – 50,911 млн.грн.)
     
      Витрати, які були понесені Товариством в 2011 році, є адміністративними та не містять капітальних витрат .
     
      Біржовий ринок України є достатньо динамічним, зростаючим, але, з огляду на високу конкуренцію між 10 діючими в країні біржами, рентабельність діяльності з організації торгів є наразі невисокою і може бути суттєво підвищена лише внаслідок заняття впровадження більш-менш унікальних на національному ринку продуктів та заняття домінуючої позиції в тому чи іншому біржовому сегменті. Більше того, логіка розвитку міжнародних біржових холдингів в останні десятиріччя, коли активізувалися глобалізаційні процеси в світовій економіці, підтверджують той факт, що емітенти та інвестори в якості основного критерію привабливості біржового майданчику обирають насамперед найбільш масштабні, ліквідні, ємні, технологічні, з найбільшою кількістю фінансових інструментів в обігу та максимальним колом учасників біржових торгів.
      Тому основною конкурентною перевагою біржі в Україні та світі є спроможність постійно впроваджувати нові технології та створювати для емітентів та брокерів найбільш зручні тарифні, технічні та організаційні умови. Саме цим Біржа займається із самого початку свого функціонування.
     
      Першочерговими для Біржі є наступні короткострокові плани розвитку:
      - забезпечення доступу до біржових торгів Національному банку України для підвищення для банків привабливості біржових торгів державними цінними паперами;
      - реалізація спільно з ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» нетингових технологій при здійсненні грошових розрахунків на ринку державних облігацій України відповідно до нової редакції Положення про депозитарну діяльність Національного банку України;
      - впровадження технології центрального контрагента – спочатку на строковому ринку Біржі, потім на інших сегментах торгів, що потребують операційного стимулювання ліквідності.
     
      В якості середньо- та довгострокових завдань варто зазначити наступні:
      - активізація ринку РЕПО, в т.ч. за участі НБУ та з використанням єдиного казначейського рахунку, що має стати стимулом до підвищення ліквідності ринків боргових фінансових інструментів (насамперед – державних обілгацій України);
      - організація торгів деривативами, базовим активом яких є державні цінні папери за умови досягнення більш об’єктивного спот-ринку ОВДП;
      - укладання договору з ФДМУ щодо проведення біржових торгів з продажу пакетів акцій, що належать державі;
      - активізація взаємодії з розробникамм програмного забезпечення Інтернет-трейдингу (брокерських ситем);
      - запуск низки фондових індексів (в розрізі інструментів, окремих економічних галузей тощо);
      - вступ до міжнародних асоціацій, що об’єднують фондові, товарні та деривативні біржі;
      - впровадження в обіг біржових облігацій (за умови прийняття відповідних змін до законодавства).
     
      Зазначені заходи можуть перевищити існуючі фінансові ресурси Біржі, що вимагатиме у середньостроковій перспективі додаткової емісії акцій на користь стратегічного або інституційних інвесторів. Залучення додаткових інвестицій для подальшого розвитку, за рішенням акціонерів, може бути реалізовано на умовах IPO або Private Placement не раніше 2013 року. Із значною ймовірністю кошти залучатимуться після забезпечення комплексу дій щодо структурування біржового холдингу.
     
      Витрати на наступний рік не планувались.

 

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

 

      Повна назва : Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»,, Код ЄДРПОУ 35281710, Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
      Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.
      Керівник Іонова Олена Вікторівна
      Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.
      Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
      Дату і номер договору на проведення аудиту № 68-2011-А від 01.11.2011 р.
      Дату початку та дату закінчення проведення аудиту з 06.02.2012 по 17.02.2012 р.
      Обрання аудитора Біржі та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до компетенції Біржової Ради. Основною причиною змінои аудитора - ротація аудиторів. Аудиторські перевірки проводяться один раз на рік. Річна фінансова звітність Біржі підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента відсутні.
      Аудит фінансової звітності за результатами 2011р. проводив один аудитор (ТОВ АФ "АленАудит").
      Аудитора було обрано на засіданні Біржової ради. Рішення оформлено відповідним протоколом. На засіданні були присутні усі члени Біржової ради. Визначення розміру винагороди аудитора за надання аудиторських послуг здійснювалось з урахуванням ринкових цін на даний вид послуг та тарифів на надання аудиторських послуг ТОВ АФ "АленАудит".
     

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Шишков Станіслав Євгенійович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Кравчук Яна Валеріївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФБ "Перспектива"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №957236
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 29.01.2008
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської місткої ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26507030000025 гривня
ПАТ "Банк Форум" 322948 26500300214292 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Біржові операції з фондовими цінностями 67.12.0
Управління фінансовими ринками 67.11.0
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 67.13.0
Консультування з питань інформатизації 72.10.0
Інша діяльність у сфері інформатизації 72.60.0
Оброблення даних 72.30.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
       

 

2. Інформація про дивіденди
  За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 2 3 4 5
Сума нарахованих дивідендів, грн        
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн        
Сума виплачених дивідендів, грн        
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн        

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КонцептАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 36981054 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел. 056 7980245 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 25.03.2010 №4354
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373 9793 Юридична особа, яка здійснюєпрофесійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 №498072
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 044 5854241 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498004
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 0445854241 Юридична особа, яка здійснює розрахунково-клірингову діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498005
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд 3, тел/факс 044 2791249 Розрахунково-клірингова діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581323
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 044 2791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581322
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, телефон/факс (056) 7448914 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 27.08.2007 №4028

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.11.2010 1012/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000101083 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 121.000 16.000 0 0 121.000 16.000
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 121.000 16.000 0 0 121.000 16.000
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 121.000 16.000 0 0 121.000 16.000

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50018.0 50001.0
Статутний капітал 50000.0 50000.0
Скоригований статутний капітал 50000.0 50000.0
Опис* Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Висновок** Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
01.03.2011 03.03.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
02.03.2011 03.03.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2011 19.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.04.2011 27.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
12.10.2011 13.10.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2011 р.
  Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 157 144
     первісна вартість 011 284 296
     накопичена амортизація 012 -127 -152
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 121 16
     первісна вартість 031 311 159
     знос 032 -190 -143
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 49495 49644
     інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 49773 49804
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 2 2
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 173 327
     первісна вартість 161 173 327
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 6 0
     за виданими авансами 180 0 0
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 131 4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 20 19
     - у т.ч. в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 26 0
Усього за розділом II 260 358 352
III. Витрати майбутніх періодів 270 81 2
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 50212 50158
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 18
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 50001 50018
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 0 0
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 2
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 2
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 69 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 126 131
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 0 0
     з бюджетом 550 0 3
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 0 1
     з оплати праці 580 3 3
     з учасниками 590 0 0
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 13 0
Усього за розділом IV 620 211 138
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 50212 50158

 

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 863 863
Податок на додану вартість 015 0 -17
Акцизний збір 020 0 0
      025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 863 846
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий:      
     прибуток 050 863 846
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 87 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 -849 -1057
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 -117 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 0 0
     збиток 105 -16 -211
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 50960 20240
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 -50911 -21793
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 33 0
     збиток 175 0 -1764
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 16 6
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 17 0
     збиток 195 0 -1770
Надзвичайні:      
     доходи 200 0 0
     витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:      
     прибуток 220 17 0
     збиток 225 0 -1770
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 2 40
Витрати на оплату праці 240 103 92
Відрахування на соціальні заходи 250 35 31
Амортизація 260 51 124
Інші операційні витрати 270 658 770
Разом 280 849 1057
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 4391780822
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 4391780822
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 -0.00040
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 -0.00040
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 813 742
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 11
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 36 0
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 090 -576 -775
Авансів 095 0 -9
Повернення авансів 100 -11 -2
Працівникам 105 -84 -78
Витрат на відрядження 110 -2 -1
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 -3 -2
Зобов'язань з податку на прибуток 120 -12 -6
Відрахувань на соціальні заходи 125 -39 -36
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 -17 -26
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 -39 -2
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 66 -184
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 66 -184
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Реалізація:      
     фінансових інвестицій 180 51082 20101
     необоротних активів 190 0 0
     майнових комплексів 200 0 0
Отримані:      
     відсотки 210 0 0
     дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:      
     фінансових інвестицій 240 -51129 -33803
     необоротних активів 250 -20 -24
     майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -67 -13726
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -67 -13726
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу 310 0 14000
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 0 0
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 0 -122
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 13878
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 13878
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1 -32
Залишок коштів на початок року 410 20 52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 19 20

 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 50000 0 0 0 0 1 0 0 0 50001
Коригування:                      
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 50000 0 0 0 0 1 0 0 0 50001
Переоцінка активів:                      
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
Розподіл прибутку:                      
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                      
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                      
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Інші зміни в капіталі:                      
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
Залишок на кінець року 300 50000 0 0 0 0 18 0 0 0 50018

Примітки до річної фінансової звітності

 

I. Нематеріальні активи
за 2011 рік
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 12 1 0 10 0 0 0 2 0 0 0 22 3
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 272 126 2 0 0 0 0 23 0 0 0 274 149
Разом 080 284 127 2 10 0 0 0 25 0 0 0 296 152
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

 

II. Основні засоби
за 2011 рік
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 288 169 8 0 0 160 73 25 0 0 0 136 121 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 21 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 21 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 311 190 8 0 0 160 73 26 0 0 0 159 143 0 0 0 0

     
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

 

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 8 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 12 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 20 0

     
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) 0

 

IV. Фінансові інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
1 2 3 4 5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 149 49644 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 149 49644 0

     
з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
  за справедливою вартістю (422) 0
  за амортизованою собівартістю (423) 0
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
  за справедливою вартістю (425) 0
  за амортизованою собівартістю (426) 0

 

V. Доходи і витрати
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 87 87
Штрафи, пені, неустойки 470 0 1
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
інші операційні доходи і витрати 490 0 29
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 0
непродуктивні витрати і втрати 492 x 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 x
Проценти 540 x 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 50960 50911
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 x
Списання необоротних активів 620 x 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

     
  Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
  Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) 0
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

 

VI. Грошові кошти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 19
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 19

   
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

 

VII. Забезпечення і резерви
за 2011 рік
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

 

VIII. Запаси
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 2 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 2 0 0

     
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
  переданих у переробку (922) 0
  оформлених в заставу (923) 0
  переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»  

 

IX. Дебіторська заборгованість
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 327 166 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 4 4 0 0

   
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952) 0

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

 

XI. Будівельні контракти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:    
     валова замовників 1120 0
     валова замовникам 1130 0
     з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

 

XII. Податок на прибуток
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 14
Відстрочені податкові активи:    
     на початок звітного року 1220 0
     на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов`язання:    
     на початок звітного року 1230 0
     на кінець звітного року 1235 2
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 16
у тому числі:    
     поточний податок на прибуток 1241 14
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 2
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:    
     поточний податок на прибуток 1251 0
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 51
Використано за рік - усього 1310 0
у тому числі:    
     будівництво об`єктів 1311 0
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
     з них машини та обладнання 1313 0
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0

 

XIV. Біологічні активи
за 2011 рік
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в тому числі: робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього 1420 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
  1423 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них: пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Інформація за сегментами
за 2011 рік
I. Показники пріоритетних звітних сегментів  
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Доходи звітних сегментів:                                  
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 950 846 950 846
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зовнішнім покупцям 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 846 863 846
іншим звітним сегментам 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші операційні доходи 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87 0
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші фінансові доходи 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші доходи 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50960 20240 50960 20240
Усього доходів звітних сегментів 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51910 21086 51910 21086
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51910 21086 51910 21086
2. Витрати звітних сегментів:                                  
Витрати операційної діяльності, з них 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):                                  
зовнішнім покупцям 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
іншим звітним сегментам 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адміністративні витрати 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849 1057 849 1057
Витрати на збут 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші операційні витрати 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 117 0
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші витрати 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50911 21793 50911 21793
Усього витрат звітних сегментів 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51877 22850 51877 22850
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 16 6 16 6
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 16 6 16 6
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51893 22856 51893 22856
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 -1764 33 -1764
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -1770 17 -1770
5. Активи звітних сегментів, з них 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  204 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 50158 50212 50158 50212
  221 x x x x x x x x x x x x 49804 49773 49804 49773
  222 x x x x x x x x x x x x 352 358 352 358
  223 x x x x x x x x x x x x 2 81 2 81
  224 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
Усього активів підприємства 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50158 50212 50158 50212
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 211 140 211
  241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
  242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 211 138 211
  243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  261 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  262 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  263 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  264 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 211 140 211
7. Капітальні інвестиції 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 20 24
8. Амортизація необоротних активів 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 124 51 124

II. Показники за допоміжними звітними сегментами  
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 846 863 846
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50158 50212 50158 50212
Капітальні інвестиції 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 20 24
  330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами  
 (виробничий, збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 846 863 846
Балансова вартість активів звітних сегментів 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50158 50212 50158 50212
Капітальні інвестиції 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 20 24
  380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1 2 3 4
1 2009 1 4
2 2010 1 4
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
   
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?  
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Інше (запишіть)
  Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого, з дванадцятого, з чотирнадцятого по шістнадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  
Реорганізація  
Внесення змін до статуту товариства  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  
Інше (запишіть) Останні позачергові збори проводились у 2010 році. Основні питання: переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску), про обрання депозитрію і зберігача Товаритсва та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 23
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  
Стратегічного планування  
Аудиторський  
З питань призначень і винагород  
Інвестиційний  
Інші (запишіть) Комітетів не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  
Винагорода є фіксованою сумою  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
Члени наглядової ради не отримують винагороди  
Інші (запишіть) Винагорода встановлена тільки Голові Біржової Ради і є фіксованою сумою.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  
Відсутність конфлікту інтересів  
Граничний вік  
Відсутні будь-які вимоги v
Інші (запишіть)  
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  
Інше (запишіть) Ознайомився при підписанні цивільно-правової угоди.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 2 3 4
Члени правління (директор) v v v
Загальний відділ      
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)      
Юридичний відділ (юрист)      
Секретар правління      
Секретар загальних зборів      
Секретар наглядової ради      
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)      
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
Інше (запишіть)      

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
1 2 3 4 5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v      
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)     v  
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v      
Обрання та відкликання голови виконавчого органу   v    
Обрання та відкликання членів виконавчого органу       v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v      
Обрання та відкликання членів наглядової ради v      
Обрання голови та членів ревізійної комісії v      
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу   v    
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v      
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу   v    
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v      
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v      
Затвердження аудитора   v    
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів       v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  
Положення про загальні збори акціонерів  
Положення про наглядову раду  
Положення про виконавчий орган (правління)  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
Положення про ревізійну комісію  
Положення про акції акціонерного товариства  
Положення про порядок розподілу прибутку  
Інше (запишіть) Положення про здійснення фінансового моніторингу, правила проведення фінансового моніторингу, посадова інструкція працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, Правила Біржі та ін.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу   v     v
Інформація про склад органів товариства v v v    
Статут та внутрішні документи v   v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення     v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства   v     v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
   
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?  
Не задовольняв професійний рівень  
Не задовольняли умови договору з аудитором  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
Інше (запишіть) Ротація аудиторів
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?  
Ревізійна комісія  
Наглядова рада  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились  
Інше (запишіть)  
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  
З власної ініціативи  
За дорученням загальних зборів  
За дорученням наглядової ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  
Інше (запишіть) Проводилась планова перевірка
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?  
Випуск акцій  
Випуск депозитарних розписок  
Випуск облігацій  
Кредити банків  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
Інше (запишіть) не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?  
Не задовольняв професійний рівень особи  
Не задовольняли умови договору з особою  
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  
суду  
Інше (запишіть) Приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.  
Яким органом прийнятий?  
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.  
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.  
ProEmitent.INFO